Профил на купувача

Открита процедура с предмет: „Приготвяне и доставка на болнична храна за стацинарно болни пациенти и храна за дежурния персонал на „Специализирана болница за активно лечение по кардиология“ ЕАД, гр. Плевен“

(25.08.2015г.) Решение за откриване на обществена поръчка

(25.08.2015г.) Обявление

(25.08.2015г.) Документация

(25.08.2015г.) Приложения към документацията (word)

(25.08.2015г.) Приложения към документацията (word)

(25.08.2015г.) Съобщение по чл. 27, ал.2, изр.2

Линк към Агенцията по обществените поръчки: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=684318&newver=2

(02.10.2015г.) Oтговор на запитване

(02.10.2015г.) Решение за промяна

(07.10.2015г.) Решение за промяна

(18.11.2015г.) Протокол 1

(23.11.2015г.) Съобщение за отваряне на ценови оферти

(22.04.2016г.) Протокол 2

(22.04.2016г.) Протокол 3

(22.04.2016г.) Решение

 

 

 

Публична покана с предмет: „Сключване на застраховка доброволно здравно застраховане на работниците и служителите на „Специализирана болница за активно лечение по кардиология“ ЕАД“

(27.07.2015г.) Договор застраховане

(27.07.2015г.) Документация – застраховане pdf

(27.07.2015г.) Документация – застрахованe word

(27.07.2015г.) Публична покана подписана.pdf

(27.07.2015г.) Съобщение по чл. 101б ал.3.pdf

Линк към Агенцията по обществените поръчки: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9044291

(07.08.2015г.) Протокол

(10.08.2015г.) Застрахователна полица

(10.08.2015г.) Сключен договор

Открита процедура с предмет: „Извършване на контролни прегледи на пациенти след болнична помощ на територията на цялата страна по обособени позиции за нуждите на „СБАЛК“ ЕАД, „СБАЛК Ямбол“ ЕАД, „СБАЛК Велико Търново“ ЕАД, „СБАЛК Мадара“ ЕАД, „СБАЛК Варна“ ЕАД“

(09.04.2015г.) Договор СБАЛК Плевен ЕАД

(30.05.2015г.) Фактура за м. май

(30.06.2015г.) Фактура за м. юни

(31.07.2015г.) Фактура за м. юли

Открита процедура с педмет: „Извършване на контролни прегледи на пациенти след болнична помощ на територията на цялата страна по обособени позиции за нуждите на „СБАЛК“ ЕАД, „СБАЛК Ямбол“ ЕДА, „СБАЛК Велико Търново“ ЕАД, „СБАЛК Мадара“ ЕАД, „СБАЛК Варна“ ЕАД“

(27.02.2015г.) Договор СБАЛК ЕАД

(31.03.2015г.) Фактура, м. март

(30.04.2015г.) Фактура, м.април

(30.05.2015г.) Фактура, м.май

(30.06.2015г.) Фактура, м.юни

(31.07.2015г.) Фактура, м.юли

 

 

Обявление за предварителна информация (Директива 2004/18/ЕО) (586242)

Здравно застраховане за служителите на „Специализирана болница за активно лечение по кардиология“ ЕАД, гр. Плевен

Обявление за предварителна информация (Директива 2004/18/ЕО) (586238)

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение по кардиология“ ЕАД, гр. Плевен