Актуални цени

1 ПЪРВИЧЕН ПРЕГЛЕД ОТ ПРОФЕСОР с ЕКГ 70,00 лв
2 ПЪРВИЧЕН ПРЕГЛЕД ОТ ЛЕКАР с ЕКГ 50,00 лв
3 ЕХОКАРДИОГРАФИЯ 40,00 лв
4 СЪРДЕЧНО-СЪДОВ СТРЕС ТЕСТ С ФАРМАКОЛОГИЧНО ВЕЩЕСТВО 60,00 лв
5 ТРАНСЕЗОФАГИАЛНА ЕХОКАРДИОГРАФИЯ 80,00 лв
6 ВЕЛОТЕСТ 40,00 лв
7 КОРОНАРОГРАФИЯ 990,00 лв
8 ХОЛТЕР – МОНИТОРИРАНЕ ЕКГ 45,00 лв
9 ХОЛТЕР – МОНИТОРИРАНЕ АН 45,00 лв
10 СТЕНТ BMS 1 200,00 лв
11 СТЕНТ DES(медикамент излъчващ) 1 200,00 лв
12 САМОСТОЯТЕЛНА СТАЯ ЗА ЕДИН ДЕН 60,00 лв
13 САМОСТОЯТЕЛНА СТАЯ С ПРИДРУЖИТЕЛ ЗА ЕДИН ДЕН 100,00 лв
14 ЕКГ БЕЗ РАЗЧИТАНЕ И ПРЕГЛЕД 10,00 лв
15 ИЗМЕРВАНЕ НА АН 5,00 лв
16 Поставяне на периферен венозен път 10,00 лв
17 Венозна инжекция /болус/ 7,00 лв
18 Венозна инфузия /система/ до 30 мин 10,00 лв
19 Венозна инфузия /система/ над 30 мин 15,00 лв
20 Мускулна инжекция на медикамент 5,00 лв
21 Подкожна инжекция на медикамент 5,00 лв
22 Вземане на венозна кръв за лабораторно изследване 5,00 лв
23 Ползване на специализиран транспорт “линейка” извън град Плевен (на км/пробег) 1,00 лв
24 Ползване на специализиран транспорт “линейка” в рамките на град Плевен 40,00 лв
25 Включване на система 15,00 лв
ЦЕНА ЗА ИЗБОР НА ЛЕКАР
26 ИЗБОР НА ЛЕКАР  по КП № 38 300,00 лв
27 ИЗБОР НА ЛЕКАР  по КП № 39 316,80 лв
28 ИЗБОР НА ЛЕКАР  по КП № 42 562,80 лв
29 ИЗБОР НА ЛЕКАР  по КП № 43 700,00 лв
30 ИЗБОР НА ЛЕКАР  по КП № 44 185,00 лв
31 ИЗБОР НА ЛЕКАР  по КП № 45 562,80 лв
32 ИЗБОР НА ЛЕКАР  по КП № 47.1 60,00 лв
33 ИЗБОР НА ЛЕКАР  по КП № 47.2 165,00 лв
34 ИЗБОР НА ЛЕКАР  по КП № 48 300,00 лв
35 ИЗБОР НА ЛЕКАР  по КП № 49 614,60 лв
36 ИЗБОР НА ЛЕКАР  по КП № 50 550,00 лв
37 ИЗБОР НА ЛЕКАР  по КП № 51 700,00 лв
38 ИЗБОР НА ЛЕКАР  по КП № 52 210,00 лв
39 ИЗБОР НА ЛЕКАР  по КП № 53 330,00 лв
40 ИЗБОР НА ЛЕКАР  по КП № 54 484,00 лв
41 ИЗБОР НА ЛЕКАР  по КП № 55 231,00 лв
42 ИЗБОР НА ЛЕКАР  по КП № 56 172,50 лв
43 ИЗБОР НА ЛЕКАР  по КП № 59 300,00 лв
44 ИЗБОР НА ЛЕКАР  по КП № 60 496,20 лв
ЦЕНА ЗА ИЗБОР НА ЕКИП
45 ИЗБОР НА ЕКИП по КП № 38 450,00 лв
46 ИЗБОР НА ЕКИП по КП № 39 633,60 лв
47 ИЗБОР НА ЕКИП по КП № 42 950,00 лв
48 ИЗБОР НА ЕКИП по КП № 43 950,00 лв
49 ИЗБОР НА ЕКИП по КП № 44 277,50 лв
50 ИЗБОР НА ЕКИП по КП № 45 950,00 лв
51 ИЗБОР НА ЕКИП по КП № 47.1 90,00 лв
52 ИЗБОР НА ЕКИП по КП № 47.2 247,50 лв
53 ИЗБОР НА ЕКИП по КП № 48 450,00 лв
54 ИЗБОР НА ЕКИП по КП № 49 950,00 лв
55 ИЗБОР НА ЕКИП по КП № 50 950,00 лв
56 ИЗБОР НА ЕКИП по КП № 51 950,00 лв
57 ИЗБОР НА ЕКИП по КП № 52 315,00 лв
58 ИЗБОР НА ЕКИП по КП № 53 660,00 лв
59 ИЗБОР НА ЕКИП по КП № 54 950,00 лв
60 ИЗБОР НА ЕКИП по КП № 55 346,50 лв
61 ИЗБОР НА ЕКИП по КП № 56 258,75 лв
62 ИЗБОР НА ЕКИП по КП № 59 450,00 лв
63 ИЗБОР НА ЕКИП по КП № 60 950,00 лв
ЦЕНА ЗА ПАЦИЕНТИ ИЗВЪН НЗОК
64 НЕОСИГ. ПАЦИЕНТИ по КП № -38 750,00 лв
65 НЕОСИГ. ПАЦИЕНТИ по КП № -39 1 320,00 лв
66 НЕОСИГ. ПАЦИЕНТИ по КП № -42 3 318,00 лв
67 НЕОСИГ. ПАЦИЕНТИ по КП № -43 3 600,00 лв
68 НЕОСИГ. ПАЦИЕНТИ по КП № -44 370,00 лв
69 НЕОСИГ. ПАЦИЕНТИ по КП № -45 3 318,00 лв
70 НЕОСИГ. ПАЦИЕНТИ по КП № -47.1 200,00 лв
71 НЕОСИГ. ПАЦИЕНТИ по КП № -47.2 200,00 лв
72 НЕОСИГ. ПАЦИЕНТИ по КП № -48 900,00 лв
73 НЕОСИГ. ПАЦИЕНТИ по КП № -49 3 430,00 лв
74 НЕОСИГ. ПАЦИЕНТИ по КП № -50 2 750,00 лв
75 НЕОСИГ. ПАЦИЕНТИ по КП № -51 4 540,00 лв
76 НЕОСИГ. ПАЦИЕНТИ по КП № -52 420,00 лв
77 НЕОСИГ. ПАЦИЕНТИ по КП № -53 1 300,00 лв
78 НЕОСИГ. ПАЦИЕНТИ по КП № -54 4 950,00 лв
79 НЕОСИГ. ПАЦИЕНТИ по КП № -55 462,00 лв
80 НЕОСИГ. ПАЦИЕНТИ по КП № -56 345,00 лв
81 НЕОСИГ. ПАЦИЕНТИ по КП № -59 700,00 лв
82 НЕОСИГ. ПАЦИЕНТИ по КП № -60 2 481,00 лв
ЦЕНА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
83 ПКК , автоматично, с 5-части диференциално броене 6,00 лв
84 Ретикулоцити (Rt) – микроскопски 4,00 лв
85 Диференциално броене на левкоцити – микроскопски 4,00 лв
86 Морфология на еритроцитите – микроскопски 4,00 лв
87 Тромбоцити (Tr) – камерно броене 4,00 лв
88 СУЕ- Westergeen 2,00 лв
89 Определяне на кръвна група от системета АВО и Rh/D/по кръстосан метод 6,00 лв
90 Време кървене 2,00 лв
91 Време съсирване 2,00 лв
92 Протромбиново време 5,00 лв
93 АРТТ 4,00 лв
94 Тромбиново време 3,00 лв
95 Фибриноген 5,00 лв
96 D-димер 23,00 лв
97 Антитромбин ІІІ 18,00 лв
98 Глюкоза – серум 3,00 лв
99 Креатинин – серум 3,00 лв
100 Пикочна киселина 3,00 лв
101 Урея 3,00 лв
102 Холестерол 3,00 лв
103 Кр.захар. Профил-3 кратен 6,00 лв
104 HDL- холестерол 5,00 лв
105 LDL-холестерол 5,00 лв
106 VLDL -холестерол 5,00 лв
107 Триглицериди 3,00 лв
108 Билирубин-общ 3,00 лв
109 Билирубин-директен 3,00 лв
110 АСАТ 5,00 лв
111 АЛАТ 3,00 лв
112 КК-МВ 3,00 лв
113 ГГТ 3,00 лв
114 АФ 3,00 лв
115 ЛДХ 3,00 лв
116 Холинестереза 10,00 лв
117 алфа-Амилаза 3,00 лв
118 Кисела фосфатаза 10,00 лв
119 Липаза 5,00 лв
120 Общ белтък 3,00 лв
121 Албумин 3,00 лв
122 Миоглобин 20,00 лв
123 Пролактин 15,00 лв
124 LH (лутеинизиращ хормон) 15,00 лв
125 FSH (фоликуло-стимулиращ хормон) 15,00 лв
126 Прогестерон 15,00 лв
127 Естрадиол 15,00 лв
128 Тестостерон – серум 15,00 лв
129 PSA-Total 18,00 лв
130 CEA 20,00 лв
131 Химично изследване със сухи тестове, комплексно 11 параметъра. 3,00 лв
132 Глюкоза – урина – тест-лента 1,00 лв
133 Кетотела – урина – тест-лента 1,00 лв
134 Белтък – урина – тест-лента 1,00 лв
135 Билирубин – урина – тест-лента 1,00 лв
136 Нитрити – урина – тест-лента 1,00 лв
137 pH – урина – тест-лента 1,00 лв
138 Специфично тегло – урина – тест-лента 1,00 лв
139 Уробилиноген – урина – тест-лента 1,00 лв
140 Хемоглобин – урина – тест-лента 1,00 лв
141 Седимент-ориентировъчен 2,50 лв
142 HBsAg 12,00 лв
143 Anti-HCV 15,00 лв
144 HIV 1/2 12,00 лв
145 Васерман 10,00 лв
146 Калий 4,00 лв
147 Калций 4,00 лв
148 Магнезий 4,00 лв
149 Натрий 4,00 лв
150 Хлориди 3,00 лв
151 Желязо (Fe) 5,00 лв
152 ТЖСК 5,00 лв
153 Натрий (Na) и Калий (K) комплексно 5,00 лв
154 ОГТТ 6,00 лв
155 Тропонин І 23,00 лв
156 Кр.захар. Профил-4 кратен 7,00 лв
157 КК 5,00 лв
158 Кръвно-газов анализ 10,00 лв
159 Кр.захар. профил-разширен (6 кратен) 12,00 лв
160 BNP 40,00 лв
161 СУЕ- Панченко 2,00 лв
162 CRP-експресен тест 5,00 лв
163 CRP-екстинция 20,00 лв
164 Входящи лабораторни изследвания 55,00 лв
165 Креатининов клирънс 7,00 лв